EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
40156BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Vykdo visų Bendrovėje esančių gamybos ir tyrimų įrengimų bei prietaisų priežiūrą:

 • Derina, tikrina, prižiūri ir remontuoja Bendrovėje esančius technologinius įrenginius ir matavimo bei kontrolės prietaisus.
 • Dalyvauja ir vykdo konkrečias užduotis rengiant technologinių įrenginių, matavimo bei kontrolės prietaisų naudojimo instrukcijas.
 • Konsultuoja darbuotojus dirbančius su prietaisais.

Užtikrina gedimų šalinimą ir vykdo gedimų prevenciją:

 • Nedelsiant reaguoja į pranešimus apie įrangos gedimus.
 • Nustato gedimo priežastį ir pašalina ją.
 • Esant reikalui, pasitelkia kitų Technikos grupės darbuotojų ar išorės įmonių pagalbą, reikalingą greitai pašalinti gedimus.
 • Siekiant sutrumpinti gedimams šalinti reikalingą laiką, informuoja TG vadovą apie sandėlyje esančių atsarginių dalių likučius.
 • Analizuoja įrangos gedimus ir jų dažnumą ir teikia informaciją TG vadovui.

Dalyvauja diegiant naujus įrengimus:

 • Aiškinasi ir suvokia naujų įrengimų darbo principą ir paskirtį.
 • Užtikrina, kad Bendrovės įrangos instaliavimo bei eksploatacijos sąlygos pilnai atitiktų gamintojų ir tiekėjų nustatytus reikalavimus.
 • Konsultuoja darbuotojus, dirbančius su naujais prietaisais.
 • Teikia technologijų patobulinimo pasiūlymus ir pasiūlymus, susijusius su vykdomų funkcijų bei padalinio veiklos tobulinimu. Dalyvauja kuriant ir įgyvendina Bendrovėje diegiamas valdymo sistemas, inicijuoja jų tobulinimą. Nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie visas nestandartines situacijas, susijusias su tiesioginėmis funkcijomis. Užtikrina darbo metu sužinotos informacijos konfidencialumą. Teikia technologijų patobulinimo pasiūlymus ir pasiūlymus, susijusius su vykdomų funkcijų bei padalinio veiklos tobulinimu. Vykdo Bendrovės darbo tvarkos taisyklėse, procedūrose ir kt. vidaus dokumentuose numatytus reikalavimus, Bendrovės generalinio direktoriaus ir tiesioginių vadovų raštiškus bei žodinius nurodymus. Negalėdamas įvykdyti nurodymų, nedelsdamas apie tai praneša vadovams. Pagal turimas kompetencijas atlieka įrangos kvalifikavimo darbus pagal Geros gamybos praktikos standartų reikalavimus:
 • Atlieka įvairiapusius įrangos darbo testus.
 • Pildo GGP standartuose numatytą dokumentaciją.
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected status.
Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search