EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
51876BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description
 • Planuoja, organizuoja ir koordinuoja veiksmus, reikalingus kolonelių grupės veiklos tikslams įgyvendinti:
  • Planuoja kolonelių grupės veiklos tikslams įgyvendinti reikalingus resursus (žmogiškuosius ir materialinius išteklius, numato biudžetą ir pan.).
  • Užtikrina kolonelių grupės veiklai reikalingus resursus ir efektyvų jų panaudojimą:
   • Paskirsto kolonelių grupės darbuotojų funkcijas ir užduotis, nustato individualius veiklos tikslus ir kontroliuoja jų vykdymą.
   • Užtikrina veiklai reikalingų darbo priemonių, medžiagų, įrangos ir matavimo prietaisų priežiūrą.
   • Užtikrina reikalingų veiklai reagentų, sorbentų, tirpalų užsakymus laiku.
  • Atsako už kolonelių grupės biudžeto priežiūrą ir vykdymą.
 • Analizuoja ir užtikrina pakankamą produktų rezervą sukomplektuotos produkcijos sandėlyje:
  • Nustato optimalaus sandėlio kriterijus ir jo palaikymo tvarkas.
  • Užtikrina sandėlio apskaitą.
  • Nustato tvarkas, kaip produktai yra grąžinami gamybiniams padaliniams ir perkomplektuojami.
  • Generuoja ataskaitas ir tvarko duomenų bazę Navision programoje.
 • Planuoja, organizuoja ir koordinuoja kolonėlių ir plastikų komplektavimo procesą.
 • Užtikrina periodines arba užfiksuotų neatitikimų atveju atliekamas sandėlyje esančio Bendrovės turto apskaitas ir/ar inventorizacijas.
 • Užtikrina produktų ir/ar ruošinių saugojimą nustatytomis temperatūrinėmis sąlygomis, ir komplektavimą, laikantis produktų saugojimui keliamų reikalavimų.
 • Atsako už neatitikčių registravimą ir analizavimą, koregavimo ir prevencinių veiksmų nustatymą.
 • Užtikrina ir atsako už tinkamą grupės dokumentacijos rengimą ir pildymą laiku:
  • Atsako už tinkamą duomenų įvedimą į Navision.
  • Atsako už padaliniui reikalingų KVS ir AVS dokumentų ruošimą.
  • Tikrina įrašus užpildytoje dokumentacijoje.
 • Teikia pasiūlymus, susijusius su vykdomų funkcijų bei padalinio veiklos tobulinimu.
 • Dalyvauja kuriant ir įgyvendina Bendrovėje diegiamas valdymo sistemas, inicijuoja jų tobulinimą.
 • Užtikrina grupės darbuotojų instruktažų organizavimą, susijusį su naujais ar redaguojamais KVS dokumentais.
 • Organizuoja ir veda grupės kasdieninės atskaitomybės susirinkimus, analizuoja informaciją bei pateikia ją aukštesnės grandies vadovams.Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join
Refer a friend

Already work here? Help us write our next chapter

Refer Now

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search